× Συζητήσεις για δέντρα

Δάφνη με ψωρίαση...

Περισσότερα
11 Χρόνια 1 Μήνας πριν - 11 Χρόνια 1 Μήνας πριν #3854 από manosdet
Δάφνη με ψωρίαση... δημιουργήθηκε από manosdet
Καλημέρα καλημέρα....
Ακούστε τον σημερινό μου προβληματισμό.
Στο εξοχικό μου έχω μία δάφνη η οποία είναι 25+ ετών.
Εδώ και αρκετό καιρό έβλεπα τα φύλα της να γεμίζουν καφέ στίγματα.
Το τελευταίο διάστημα γέμισε αρκετά και πήρα ένα δείγμα και πήγα σε 3 γεωπονικά καταστήματα. Η διάγνωση είναι ψωρίαση και μάλιστα με μεγάλη προσβολή.
Όλοι μου προτείνανε 2-3 ψεκασμούς ανά 10 ημέρες με εντομοκτόνο και μάλιστα ένας μου είπε να κάνω και ένα με θερινό πολτό.
Στην κουβέντα μας τους ανέφερα ότι έχω από παλιά που είχα ψεκάσει τις τριανταφυλλιές μου το dursban με δραστική ουσία το chlorpyrifos.
Όλοι μου είπαν μιά χαρά και κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει να χρησιμοποιήσω αυτό.
Ψάχνοντας στο γούγλη σήμερα ανακάλυψα σε μιά αποθηκευμένη σελίδα πράγματα που σίγουρα με απέτρεψαν από την χρήση του.

Το ερώτημα τωρα είναι υπάρχει βιολογική αντιμετώπιση και αν όχι ποιό είναι ασφαλές εντομοκτόνο για να γίνει χρήση του;;;;

Για όσους δεν μπορούν να δουν την σελίδα παραθέτω εδώ το άρθρο

Χιλιάδες μήλα σε μια τεράστια
δεξαμενή χημικών στη Χιλή.

Ο ψεκασμός καλλιεργειών με
οργανοφωσφορικά σε μεγάλη
κλίμακα ήταν κοινός τόπος στις

ΗΠΑ και αλλού. Λέγεται όμως
πως οι κατασκευαστές έχουν
αποκρύψει πληροφορίες σχετικά
με τις δυσμενείς επιπτώσεις τους
στην υγεία.

ο

32

Το 1965 η Dow Chemical Company έριξε στην αμερικανική αγορά μια
οργανοφωσφορική ένωση, το chlorpyrifos. Εμφανίστηκε με ης εμπορι
κές ονομασίες Dursban και Lorsban και με τον καιρό αποδείχτηκε εξαι­
ρετικά δημοφιλές εντομοκτόνο. Οι ετήσιες πωλήσεις του ξεπέρασαν τα
2 δις δολάρια και έγινε ένα από τα πέντε πρώτα εντομοκτόνα σε παγκό

σμια χρήση. Υπολογίστηκε ότι οι Αμερικανοί ψέκαzαν 4,5 με 6,3 χιλιά­
δες τόνους Dursban στα σπίτια τους κάθε χρόνο για να σκοτώσουν κα
τσαρίδες, τερμίτες, μυρμήγκια, ψύλλους και κουνούπια. Μέχρι5,5 χι
λιάδες τόνοι cllorpyrifos, με διάφορες εμπορικές ονομασίες, ψεκάzο­
νταν κάθε χρόνο σε καλλιέργειες, πολλές από ης οποίες προορίzονταν
για τα σουπερμάρκετ και τα πιάτα εκατομμυρίων οικογενειών της Αμε
ρικής.

Από το 1989 έως το 1997, το chlorpyrifos παρήγε η DowElanco, ιδιο­
κτησία εν μέρει της Eli Lilly & Company, και στη συνέχεια μια θυγατρι
κή τής Dow, η Dow AgroSciences, που δήλωσε ότι το προϊόν ιταν <<α­

ποδεδειγμένα ασφαλές και ποιοτικό». Σύμφωνα με δήλωση της εταιρεί­
ας, <<έχουν διεξαχθεί πάνω από 3.600 μελέτες και εκθέσεις, που εξετά­
zουν κρίσιμες πλευρές των προϊόντων chlorpyrifos σε σχέση με την
υγεία και την ασφάλεια. Όλες μαzί οι εκθέσεις
και οι μελέτες βεβαιώνουν ότι τα προϊόντα cl1lor
pyrifos, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με ης
οδηγίες, παρέχουν μεγάλα περιθώρια ασφάλειας

τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά».
Πώς γίνεται λοιπόν τον Ιούνιο του 2000 η Υ­
πηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ
(ΕΡΑ) να κρίνει το chlorpyrifos αρκετά επικίνδυ
νο, ώστε να απαγορεύσει τη χρήση του σε σπίτια,
σε κήπους και σε ορισμένες γεωργικές εφαρμο
γές, δίνοντας εντολή η χρήση του σε εσωτερικούς
χώρους να γίνεται σταδιακά, σε πενταετή περίοδο;
Η ιστορία που αποκαλύπτεται αποτελεί κλασική
περίπτωση εμπορικής συγκάλυψης.

Η υπόθεση ως τώρα

Έχει ειπωθεί ότι επί 1 Ο χρόνια, από το 1984 ως το 1994, τόσο η Dow όσο
και η DowElanco απέκρυπταν ιατρικές αναφορές για δυσμενείς επιmώ
σεις στην υγεία που συνδέονταν με έκθεση σε clιlorpyrifos. Το 1997, σε
μια υπόθεση στο ειρηνοδικείο της Βιρτzίνια κατά πολλών κατηγορουμέ­
νων, μεταξύ των οποίων και η Dow, αποκαλύφθηκε ότι είχε zητηθεί από
την Dow να υποβάλει στοιχεία ελέγχων του Dursban για τοξικότητα με­
τά την καταχώριση του προϊόντος ως εντομοκτόνου από την ΕΡΑ, η
οποία είχε γίνει το 1981. Τον Ιούνιο του 1989 η ΕΡΑ αποφάσισε ότι οι με­
λέτες που υποβλήθηκαν ήταν <<τελείως απαράδεκτες>> με τα τρέχοντα
πρότυπα καταγραφής και δήλωσε ότι <<υπάρχουν κενά δεδομένων για
την τοξικότητα του chlorpyrifos σε πολλούς τομείς σχετικούς με την έκ
θεση ανθρώπων ο' pυτό>>.
Η υπόθεση αποκάλυψε πολλά περιστατικά απόκρυψης πληροφο­
ριών από την ΕΡΑ Αποκαλύφθηκε ότι μεταξύ 1984 και 1988 η Dow <<εί
χε παραλείψει να αναφέρει εγκαίρως στην ΕΡΑ σχεδόν 100 περιστατικά
αδικαιολόγητων δυσμενών επιπτώσεων από chlorpyrifos». Τα περιστα­
τικά αυτά αναφέρθηκαν μόλις το 1994, σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω
από 10 χρόνια αφότου συνέβησαν. Η καθυστέρηση στη μετάδοση της
πληροφορίας παρενέβαινε κατάφωρα το Ομοσπονδιακό Διάταγμα Ε­
ντομοκτόνων, Μυκητοκτόνων και Μυοκτόνων των ΗΠΑ (FF

), που
διέπει την κατασκευή, πώληση και χρήση των εντομοκτόνων. Το διά­
ταγμα ορίzει ότι τα <<περιστατικά δυσμενών επιπτώσεων>> πρέπει να
αναφέρονται εντός 30 ημερών. Το 1995 η ΕΡΑ κατέθεσε μήνυση κατά
της DowElanco, αναφέροντας 288 περιπτώσεις όπου η εταιρεία δεν είχε
συμμορφωθεί με τη νομοθεσία.

Η παράξενη λάμψη γύρω από

την

εικόνα του εγκεφάλου ενός
ασθενούς σε μαγνητικη
τομογραφία καταδεικνυει τη
βλάβη που προκλήθηκε από
δηλητηρίαση με
οργανοφωσφορι κά.

Ένας ερευνητής τοποθετεί
δείγματα σε αυτόματο
δειγματολήπτη στα πλαίσια

τοξικολογικής έρευνας για τις
τοξικές επιπτώσεις
οργανοφωσφορικών χημικών σε
ζωντανούς ιστούς.

33

ΣΚΑΣΜΟΣ!

Μια γυναίκα, ουσιαστικά χωρίς
προστασία από τις βλαβερές
επιπτώσεις, ψεκάζει
οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο
στο χωράφι.

Ψέματα, ψέματα

Όταν η DowElanco υπέβαλε τελικά ης αναφορές στην ΕΡΑ, έγινε σαφές
όη το chlorpyrifos υπήρχε περίπτωση να είναι αηία χρόνιων νευρικών
παθήσεων, όπως πονοκέφαλοι, ίλιγγοι, δωνοηηκή σύγχυση, κυκλοθυ­
μία, καθώς και άλλων συμπτωμάτων. Η έκθεση της υπηρεσίας, που
ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1997, δωπίστωσε όη <<η Dow Elanco
δήλωσε αναληθώς όη δεν γνώριzε την εμφάνιση συμπτωμάτων δηλη­
τηρίασης από οργανοφωσφορικά έπεηα από χρήση chlorpyrifos>>. Έγι­

νε μια εκούσω συμφωνία να δωκοπούν πολλές από ης χρήσεις του χη
μικού, όπως ψεκασμοί κω εκνεφώσεις. Συμφωνήθηκε επίσης όη θα άλ­
λαzαν οι ετικέτες των προϊόντων που περιείχαν chlorpyrifos και όη
χρεωzόταν περαπέρω έρευνα γω ης επιπτώσεις της έκθεσης σε chlorpy
rifos. Μω κυβερνηηκή μελέτη των ΗΠΑ που έγινε το 1994 δωπίστωσε
όη πάνω από 80% των Αμερικανών είχαν ανιχνεύσιμα επίπεδα τριχλω­
ροπυριδινόλης (ενός συσταηκού του chlorpyrifos) στα ούρα τους, που
σημαίνει όη οι περισσότεροι Αμερικανοί έχουν υποστεί χρόνω έκθεση

στο χημικό. Σύμφωνα με την Gardener's Supply Company, οι μελέτες
εντόπισαν το χημικό στο 90% των ενηλίκων κω στο 89% των παιδιών
που εξετάστηκαν.

Doππay, Α. Chlorpyrifos (ή Dursbaπ)-Τα γεγονότα.

Η ΕΡΑ απαγορεύει το εντομοκτόνο Dυrsban, αναφέρει πως
υπάρχουν εναλλακτικά. CNN. 8 Ιουνίου 2000.

Πηγή: DowEianco, 1994. Συμμόρφωση της DowEianco προς την
Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ για
γνωστοποιήσεις προς την Υπηρεσία σχετικές με μηνύσεις από τις
13 Οκτωβρίου 1994 έως τις 4 Νοεμβρίου 1994. Bhopal (Union

Carbide Cororation). Χωρίς ημερομηνία.
w

w.bhopal.πet/chlorpyrifos.html

Η Dow AgroScieπces Caπada Ιπc. ανακοινώνει αλλαγές στη χρήση
των προιόντων chlorpyrifos. Canada NewsWire. Σεπτέμβριος 2000.
ww.newswire.ca/releases/September2000/25/c6853.html

Στατιστικά στοιχεία της Dow. Bhopal (Union Carbide Corporation).
Χωρίς ημερομηνία.
w

w.bhopal.net/dowimbalance.html

Η ΕΡΑ απαγορεύει το κορυφαίο εντομοκτόνο της χώρας.
Gardener's Supply Company. Ιούνιος 2000.
w

w.gardeners.com/commuπity/Gajuπeoob.asp

34

http:/ /cnπ.com/2000HEAL TH/06/08/dursbaπ.baπ.02/

]ames, S. Unioπ Carbide, Dοw-εικόνες της Μποπάλ, Πόλεμος του
Βιετνάμ. Reuters News Serνice. 15 Αυγούστου 1999.
w

w.bhopal.net/UCCDowimages.html

Lescs εναντίον Dow Chemical Co. Δικογραφία. Public Citizen.
Χωρίς ημερομηνία.
ww.citizeπ.org/litigatioπ/briefs/Preemptioπ/articles.cfm

Shaw, R. Εντομοκτόνο στα δικαστήρια με την ΕΡΑ. Eπvironmenta/
News Network. CNN. 25 Ιανουαρίου 2000.
w

w.cnn.com/2000/NATURE/01/25/pesticide.enn

Σύνοψη των κινδύνων του Dursban. Natural Resources Defense
Council. 5 Σεπτεμβρίου 2000.
www.nrdc.org/health/pesticides/bdursban.asp
Last edit: 11 Χρόνια 1 Μήνας πριν by manosdet.

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
11 Χρόνια 1 Μήνας πριν - 11 Χρόνια 1 Μήνας πριν #3884 από Leo de Xait
Απαντήθηκε από Leo de Xait στο θέμα Δάφνη με ψωρίαση...

manosdet έγραψε: Καλημέρα καλημέρα....
Ακούστε τον σημερινό μου προβληματισμό.
Στο εξοχικό μου έχω μία δάφνη η οποία είναι 25+ ετών.
Εδώ και αρκετό καιρό έβλεπα τα φύλα της να γεμίζουν καφέ στίγματα.
Το τελευταίο διάστημα γέμισε αρκετά και πήρα ένα δείγμα και πήγα σε 3 γεωπονικά καταστήματα. Η διάγνωση είναι ψωρίαση και μάλιστα με μεγάλη προσβολή.
Όλοι μου προτείνανε 2-3 ψεκασμούς ανά 10 ημέρες με εντομοκτόνο και μάλιστα ένας μου είπε να κάνω και ένα με θερινό πολτό.
Στην κουβέντα μας τους ανέφερα ότι έχω από παλιά που είχα ψεκάσει τις τριανταφυλλιές μου το dursban με δραστική ουσία το chlorpyrifos.
Όλοι μου είπαν μιά χαρά και κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει να χρησιμοποιήσω αυτό.
Ψάχνοντας στο γούγλη σήμερα ανακάλυψα σε μιά αποθηκευμένη σελίδα πράγματα που σίγουρα με απέτρεψαν από την χρήση του.

Το ερώτημα τωρα είναι υπάρχει βιολογική αντιμετώπιση και αν όχι ποιό είναι ασφαλές εντομοκτόνο για να γίνει χρήση του;;;;

Για όσους δεν μπορούν να δουν την σελίδα παραθέτω εδώ το άρθρο

Χιλιάδες μήλα σε μια τεράστια
δεξαμενή χημικών στη Χιλή.

Ο ψεκασμός καλλιεργειών με
οργανοφωσφορικά σε μεγάλη
κλίμακα ήταν κοινός τόπος στις

ΗΠΑ και αλλού. Λέγεται όμως
πως οι κατασκευαστές έχουν
αποκρύψει πληροφορίες σχετικά
με τις δυσμενείς επιπτώσεις τους
στην υγεία.

ο

32

Το 1965 η Dow Chemical Company έριξε στην αμερικανική αγορά μια
οργανοφωσφορική ένωση, το chlorpyrifos. Εμφανίστηκε με ης εμπορι
κές ονομασίες Dursban και Lorsban και με τον καιρό αποδείχτηκε εξαι­
ρετικά δημοφιλές εντομοκτόνο. Οι ετήσιες πωλήσεις του ξεπέρασαν τα
2 δις δολάρια και έγινε ένα από τα πέντε πρώτα εντομοκτόνα σε παγκό

σμια χρήση. Υπολογίστηκε ότι οι Αμερικανοί ψέκαzαν 4,5 με 6,3 χιλιά­
δες τόνους Dursban στα σπίτια τους κάθε χρόνο για να σκοτώσουν κα
τσαρίδες, τερμίτες, μυρμήγκια, ψύλλους και κουνούπια. Μέχρι5,5 χι
λιάδες τόνοι cllorpyrifos, με διάφορες εμπορικές ονομασίες, ψεκάzο­
νταν κάθε χρόνο σε καλλιέργειες, πολλές από ης οποίες προορίzονταν
για τα σουπερμάρκετ και τα πιάτα εκατομμυρίων οικογενειών της Αμε
ρικής.

Από το 1989 έως το 1997, το chlorpyrifos παρήγε η DowElanco, ιδιο­
κτησία εν μέρει της Eli Lilly & Company, και στη συνέχεια μια θυγατρι
κή τής Dow, η Dow AgroSciences, που δήλωσε ότι το προϊόν ιταν <<α­

ποδεδειγμένα ασφαλές και ποιοτικό». Σύμφωνα με δήλωση της εταιρεί­
ας, <<έχουν διεξαχθεί πάνω από 3.600 μελέτες και εκθέσεις, που εξετά­
zουν κρίσιμες πλευρές των προϊόντων chlorpyrifos σε σχέση με την
υγεία και την ασφάλεια. Όλες μαzί οι εκθέσεις
και οι μελέτες βεβαιώνουν ότι τα προϊόντα cl1lor
pyrifos, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με ης
οδηγίες, παρέχουν μεγάλα περιθώρια ασφάλειας

τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά».
Πώς γίνεται λοιπόν τον Ιούνιο του 2000 η Υ­
πηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ
(ΕΡΑ) να κρίνει το chlorpyrifos αρκετά επικίνδυ
νο, ώστε να απαγορεύσει τη χρήση του σε σπίτια,
σε κήπους και σε ορισμένες γεωργικές εφαρμο
γές, δίνοντας εντολή η χρήση του σε εσωτερικούς
χώρους να γίνεται σταδιακά, σε πενταετή περίοδο;
Η ιστορία που αποκαλύπτεται αποτελεί κλασική
περίπτωση εμπορικής συγκάλυψης.

Η υπόθεση ως τώρα

Έχει ειπωθεί ότι επί 1 Ο χρόνια, από το 1984 ως το 1994, τόσο η Dow όσο
και η DowElanco απέκρυπταν ιατρικές αναφορές για δυσμενείς επιmώ
σεις στην υγεία που συνδέονταν με έκθεση σε clιlorpyrifos. Το 1997, σε
μια υπόθεση στο ειρηνοδικείο της Βιρτzίνια κατά πολλών κατηγορουμέ­
νων, μεταξύ των οποίων και η Dow, αποκαλύφθηκε ότι είχε zητηθεί από
την Dow να υποβάλει στοιχεία ελέγχων του Dursban για τοξικότητα με­
τά την καταχώριση του προϊόντος ως εντομοκτόνου από την ΕΡΑ, η
οποία είχε γίνει το 1981. Τον Ιούνιο του 1989 η ΕΡΑ αποφάσισε ότι οι με­
λέτες που υποβλήθηκαν ήταν <<τελείως απαράδεκτες>> με τα τρέχοντα
πρότυπα καταγραφής και δήλωσε ότι <<υπάρχουν κενά δεδομένων για
την τοξικότητα του chlorpyrifos σε πολλούς τομείς σχετικούς με την έκ
θεση ανθρώπων ο' pυτό>>.
Η υπόθεση αποκάλυψε πολλά περιστατικά απόκρυψης πληροφο­
ριών από την ΕΡΑ Αποκαλύφθηκε ότι μεταξύ 1984 και 1988 η Dow <<εί
χε παραλείψει να αναφέρει εγκαίρως στην ΕΡΑ σχεδόν 100 περιστατικά
αδικαιολόγητων δυσμενών επιπτώσεων από chlorpyrifos». Τα περιστα­
τικά αυτά αναφέρθηκαν μόλις το 1994, σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω
από 10 χρόνια αφότου συνέβησαν. Η καθυστέρηση στη μετάδοση της
πληροφορίας παρενέβαινε κατάφωρα το Ομοσπονδιακό Διάταγμα Ε­
ντομοκτόνων, Μυκητοκτόνων και Μυοκτόνων των ΗΠΑ (FF

), που
διέπει την κατασκευή, πώληση και χρήση των εντομοκτόνων. Το διά­
ταγμα ορίzει ότι τα <<περιστατικά δυσμενών επιπτώσεων>> πρέπει να
αναφέρονται εντός 30 ημερών. Το 1995 η ΕΡΑ κατέθεσε μήνυση κατά
της DowElanco, αναφέροντας 288 περιπτώσεις όπου η εταιρεία δεν είχε
συμμορφωθεί με τη νομοθεσία.

Η παράξενη λάμψη γύρω από

την

εικόνα του εγκεφάλου ενός
ασθενούς σε μαγνητικη
τομογραφία καταδεικνυει τη
βλάβη που προκλήθηκε από
δηλητηρίαση με
οργανοφωσφορι κά.

Ένας ερευνητής τοποθετεί
δείγματα σε αυτόματο
δειγματολήπτη στα πλαίσια

τοξικολογικής έρευνας για τις
τοξικές επιπτώσεις
οργανοφωσφορικών χημικών σε
ζωντανούς ιστούς.

33

ΣΚΑΣΜΟΣ!

Μια γυναίκα, ουσιαστικά χωρίς
προστασία από τις βλαβερές
επιπτώσεις, ψεκάζει
οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο
στο χωράφι.

Ψέματα, ψέματα

Όταν η DowElanco υπέβαλε τελικά ης αναφορές στην ΕΡΑ, έγινε σαφές
όη το chlorpyrifos υπήρχε περίπτωση να είναι αηία χρόνιων νευρικών
παθήσεων, όπως πονοκέφαλοι, ίλιγγοι, δωνοηηκή σύγχυση, κυκλοθυ­
μία, καθώς και άλλων συμπτωμάτων. Η έκθεση της υπηρεσίας, που
ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1997, δωπίστωσε όη <<η Dow Elanco
δήλωσε αναληθώς όη δεν γνώριzε την εμφάνιση συμπτωμάτων δηλη­
τηρίασης από οργανοφωσφορικά έπεηα από χρήση chlorpyrifos>>. Έγι­

νε μια εκούσω συμφωνία να δωκοπούν πολλές από ης χρήσεις του χη
μικού, όπως ψεκασμοί κω εκνεφώσεις. Συμφωνήθηκε επίσης όη θα άλ­
λαzαν οι ετικέτες των προϊόντων που περιείχαν chlorpyrifos και όη
χρεωzόταν περαπέρω έρευνα γω ης επιπτώσεις της έκθεσης σε chlorpy
rifos. Μω κυβερνηηκή μελέτη των ΗΠΑ που έγινε το 1994 δωπίστωσε
όη πάνω από 80% των Αμερικανών είχαν ανιχνεύσιμα επίπεδα τριχλω­
ροπυριδινόλης (ενός συσταηκού του chlorpyrifos) στα ούρα τους, που
σημαίνει όη οι περισσότεροι Αμερικανοί έχουν υποστεί χρόνω έκθεση

στο χημικό. Σύμφωνα με την Gardener's Supply Company, οι μελέτες
εντόπισαν το χημικό στο 90% των ενηλίκων κω στο 89% των παιδιών
που εξετάστηκαν.

Doππay, Α. Chlorpyrifos (ή Dursbaπ)-Τα γεγονότα.

Η ΕΡΑ απαγορεύει το εντομοκτόνο Dυrsban, αναφέρει πως
υπάρχουν εναλλακτικά. CNN. 8 Ιουνίου 2000.

Πηγή: DowEianco, 1994. Συμμόρφωση της DowEianco προς την
Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ για
γνωστοποιήσεις προς την Υπηρεσία σχετικές με μηνύσεις από τις
13 Οκτωβρίου 1994 έως τις 4 Νοεμβρίου 1994. Bhopal (Union

Carbide Cororation). Χωρίς ημερομηνία.
w

w.bhopal.πet/chlorpyrifos.html

Η Dow AgroScieπces Caπada Ιπc. ανακοινώνει αλλαγές στη χρήση
των προιόντων chlorpyrifos. Canada NewsWire. Σεπτέμβριος 2000.
ww.newswire.ca/releases/September2000/25/c6853.html

Στατιστικά στοιχεία της Dow. Bhopal (Union Carbide Corporation).
Χωρίς ημερομηνία.
w

w.bhopal.net/dowimbalance.html

Η ΕΡΑ απαγορεύει το κορυφαίο εντομοκτόνο της χώρας.
Gardener's Supply Company. Ιούνιος 2000.
w

w.gardeners.com/commuπity/Gajuπeoob.asp

34

http:/ /cnπ.com/2000HEAL TH/06/08/dursbaπ.baπ.02/

]ames, S. Unioπ Carbide, Dοw-εικόνες της Μποπάλ, Πόλεμος του
Βιετνάμ. Reuters News Serνice. 15 Αυγούστου 1999.
w

w.bhopal.net/UCCDowimages.html

Lescs εναντίον Dow Chemical Co. Δικογραφία. Public Citizen.
Χωρίς ημερομηνία.
ww.citizeπ.org/litigatioπ/briefs/Preemptioπ/articles.cfm

Shaw, R. Εντομοκτόνο στα δικαστήρια με την ΕΡΑ. Eπvironmenta/
News Network. CNN. 25 Ιανουαρίου 2000.
w

w.cnn.com/2000/NATURE/01/25/pesticide.enn

Σύνοψη των κινδύνων του Dursban. Natural Resources Defense
Council. 5 Σεπτεμβρίου 2000.
www.nrdc.org/health/pesticides/bdursban.asp


Μάλλον τα στιγματάκια που έχεις στην δάφνη πρόκειται για εντομάκια (κοκοειδή λέγονται, ή κοινώς ψώρα) είναι σχετικά δύσκολο εντομάκι και όπως σου πρότειναν το Dursban που έχεις είναι αρκετά αποτελεσματικό και ειδικά σε αυτήν την περίπτωση. Παραμένει όμως χημικό φάρμακο το οποίο εγώ προσωπικά (όχι βέβαια μόνο αυτό αλλά οποιοδήποτε χημικό) δεν θα το έριχνα σε φυτό που θα χρησιμοποιούσα άμεσα κάποιο τμήμα του για τροφή (καρπό ή φύλλα). Αν βέβαια χρησιμοποιείς την δάφνη σου μόνο για καλλωπιστικούς σκοπούς τότε θα σου πρότεινα να το χρησιμοποιείσεις. Καλή ιδεά είναι μαζί με πολτό.
Δες και:
2019.kalliergo.gr/forum/9-%CE%94%CE%AD%C...%AF%CF%89%CE%BD.html
Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν υπάρχει βιολογική αντιμετώπιση (κυρίως μικρής - ερασιχνικής κλίμακας). Επίσης να ξέρεις το κάθε φάρμακο έχει κάποιο χρονικό όριο το οποίο πρέπει να απέχει ο τελευταίος ψεκασμός πριν από την έναρξη της συγκομιδής της κάθε καλλιέργειας, δες και την ετικέτα του φαρμάκου θα γράφει.
Παρ'ολα αυτά δεν είμαι σίγουρος αν παραμένουν 100% ασφαλής ακόμα και μετά από αυτό.
Last edit: 11 Χρόνια 1 Μήνας πριν by Leo de Xait.

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
11 Χρόνια 1 Μήνας πριν #4008 από manosdet
Απαντήθηκε από manosdet στο θέμα Δάφνη με ψωρίαση...
Καλησπέρα και πάλι.
Ο πρώτος ψεκασμός έγινε χτες και ο δεύτερος θα γίνει σε δύο εβδομάδες.
Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιούσαμε φύλλα της για το φαγητό αλλά τώρα δυστυχώς για φέτος δεν θα ξαναβάλουμε.
Μετά τις επεμβάσεις θα της κάνω και ένα γερό κλάδεμα και θα περιμένω την νέα βλάστηση.
Αργότερα θα βάλω και φωτογραφίες που τράβηξα με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
11 Χρόνια 1 Μήνας πριν #4009 από Leo de Xait
Απαντήθηκε από Leo de Xait στο θέμα Δάφνη με ψωρίαση...

manosdet έγραψε: Καλησπέρα και πάλι.
Ο πρώτος ψεκασμός έγινε χτες και ο δεύτερος θα γίνει σε δύο εβδομάδες.
Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιούσαμε φύλλα της για το φαγητό αλλά τώρα δυστυχώς για φέτος δεν θα ξαναβάλουμε.
Μετά τις επεμβάσεις θα της κάνω και ένα γερό κλάδεμα και θα περιμένω την νέα βλάστηση.
Αργότερα θα βάλω και φωτογραφίες που τράβηξα με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.


Μετά το κλάδεμα κάνε και ένα ψεκασμό με κάποιο χαλκούχο προληπτικά θα βοηθήσει.
Περιμένω με τρελή ανυπομονησία τις φωτός!

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
11 Χρόνια 1 Μήνας πριν #4010 από manosdet
Απαντήθηκε από manosdet στο θέμα Δάφνη με ψωρίαση...
Ορίστε και 2 φωτογραφίες

Συνημμένα:

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
11 Χρόνια 1 Μήνας πριν #4011 από Leo de Xait
Απαντήθηκε από Leo de Xait στο θέμα Δάφνη με ψωρίαση...

manosdet έγραψε: Ορίστε και 2 φωτογραφίεςΠολλή ωραίες οι φωτός! Πως τις έβγαλες?

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
11 Χρόνια 1 Μήνας πριν #4012 από Leo de Xait
Απαντήθηκε από Leo de Xait στο θέμα Δάφνη με ψωρίαση...
Αν δεν σου είναι κόπος θα ήθελα πληροφορίες για το μικροσκόπιο. Που μπορούμε να βρούμε? Τιμές? Λειτουργία? Έχω ένα μικρό με μπαταρίες αλλά δεν έχει καλή ανάλυση μόλις 50Χ - 80Χ.

Δες το:


Συνημμένα:

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
11 Χρόνια 1 Μήνας πριν - 11 Χρόνια 1 Μήνας πριν #4013 από manosdet
Απαντήθηκε από manosdet στο θέμα Δάφνη με ψωρίαση...
Το μικροσκόπιο είναι το USB traveler και μου το έφερε δώρο ένας φίλος από την Γερμανία.
Το αγόρασε από τα Super market Aldi και πρέπει να είχε 30-35 ευρώ.
Για τα χρήματά του κάνει άψογη δουλειά πραγματικά.
Φαντάσου ότι κατέβασα αρκετά την ανάλυση των φωτογραφιών για να τις ανεβάσω στην σελίδα.
Έχει τις επιλογές 10Χ 60Χ και 200Χ.
Οι παραπάνω φωτό είναι με 60Χ και στις πρωτότυπες είναι πολύ καλύτερες.
Έχει και δυνατότητα λήψης βίντεο.
Από μία μικρή αναζήτηση στο ebay (usb microscope traveler) έχει στα 60 USD + έξοδα αποστολής.
Εδώ μπορείς να δεις και κάποια δείγματα φωτογραφιών με μεγαλύτερη ανάλυση και βίντεο. USB Traveler
Συνημμένα:
Last edit: 11 Χρόνια 1 Μήνας πριν by manosdet.

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
11 Χρόνια 1 Μήνας πριν #4019 από Leo de Xait
Απαντήθηκε από Leo de Xait στο θέμα Δάφνη με ψωρίαση...

manosdet έγραψε: Το μικροσκόπιο είναι το USB traveler και μου το έφερε δώρο ένας φίλος από την Γερμανία.
Το αγόρασε από τα Super market Aldi και πρέπει να είχε 30-35 ευρώ.
Για τα χρήματά του κάνει άψογη δουλειά πραγματικά.
Φαντάσου ότι κατέβασα αρκετά την ανάλυση των φωτογραφιών για να τις ανεβάσω στην σελίδα.
Έχει τις επιλογές 10Χ 60Χ και 200Χ.
Οι παραπάνω φωτό είναι με 60Χ και στις πρωτότυπες είναι πολύ καλύτερες.
Έχει και δυνατότητα λήψης βίντεο.
Από μία μικρή αναζήτηση στο ebay (usb microscope traveler) έχει στα 60 USD + έξοδα αποστολής.


¨Εψαξα και γω αρκετά στο ίντερνετ και έχει και το δικό σου αλλά και άλλα φοβερά εξίσου μοντελα με usb. Η ανάλυση και η απευθειας αποθηκευση και επεξεργασία στον υπολογιστή το καθιστά φοβερό για μένα. Μένει μόνο να βρω καποιο με καλύτερη ανάλυση αλλά φορητό.

Σε ευχαριστώ.

Εδώ μπορείς να δεις και κάποια δείγματα φωτογραφιών με μεγαλύτερη ανάλυση και βίντεο. USB Traveler

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Συντονιστές: ilias
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 1.014 δευτερόλεπτα